Чачак је један од позитивних примера адекватног сакупљања и рециклаже отпада . У последњих неколико година развиjeн je сопствени модел управљања чврстим комуналним отпадом  у коме  примарна селекција отпада имa  значајно место .

Пројектом примарне селекција отпада од почетка увођења примарне селекције до сада је обухваћено око 50.000 становника (систем канта-кеса, контeјнер-кеса , подземни контејнер и мрежасти контејнер). Зелене кесе су кесе које су намењене за прикупљање сувог отпада из домаћинства а канте и контејнери 1,1 m3 за мокар отпад, канте за индивидуално становништво а контејнери за колективно.

Подземни контејнери су контејнери за сув и мокар отпад и прецизно су обележени ради лакшег препознавања. У већини случајева су постављена по два подземна контејнера, један поред другог, један за суви а један за мокар

 отпад. Мрежасти контејнери су распоређени свуда по градским површинама  и по фирмама где је то потребно а искључиво су намењени за одлагање сувог отпада.

 

КОНЦЕПТ СЕЛЕКЦИЈЕ ОТПАДА се заснива на селекцији отпада на месту настанка (примарна селекција ), у домаћинствима и привредним организацијама и завршној селекцији у центру за завршну селекцију отпада. Отпад се на месту настанка селектује на две компоненте СУВИ и МОКРИ отпад. Суви отпад представља потенцијално рециклабилну компоненту, односно отпад погодан за рециклажу.

ПРИМАРНА СЕЛЕКЦИЈА  –   У  Граду Чачку примарном селекцијом тренутно је обухваћено око 58% домаћинстава и 73% привреде. Oпшти циљ свих  је успостављање одрживог система управљања отпадом ( под одрживим систеном подразумева се да што већи број грађана кроз едукацију прихвати селекцију отпада и уврсти је као свакодневну обавезу )  на територији Града Чачка, ширењем модела селекције отпада на целокупну градску територију.

У СУВИ ОТПАД спадају: – све врсте пластике ( ПЕТ амбалажа, фолије, кесе, џакови, стакло, папир, картон, алуминијумске конзерве и лименке, ситни дрвени предмети, керамика, текстил).

 МОКРИ ОТПАД  представља нерециклабилну компоненту чврстог отпада и чине га материје које су погодне за компостирање (кухињски отпад, отпад са зелених површина, пепео, физиолошки отпад – пелене и хигијенски улошци ). Усвојен је модел канта – кеса код индивидуалног становања, односно котејнер – кеса код колективног становања. Примарно селектовани отпад се транспортује у Регионални центар за управљање отпадом ,,Дубоко“ где се врши завршна селекција ( одвајање отпада по врстама материјала ), а затим даље шаље у рециклажне центре.

 

 

Једна од практичних веза примарне селекције  се провлачи и кроз  уметност.

Изложба радова од рециклираног материјала

 

Као пример је изложба радова од рециклираних материјала која је одржана у Дому културе у Чачку. Изложбени простор су красили радови израђени од рециклираних производа из разних делова света.

Ово је један од мноштва интересантних примера искоришћења рециклираних материјала.