plava-i-zelena

Пројекат примарне сепарације отпада, или да ли ће се делити типске посуде за изношење смећа

Веома честа питања у вези замене постојећих и набавке нових посуда за смеће, нарочито у категорији домаћинства, су указала на потребу да упознамо јавност са чињеницама које дефинишу права и обавезе корисника услуга изношења и депоновања смећа.

 

Наиме у складу са Одлуком о обављању комуналне делатности управљања комуналним отпадом (Сл.лист града Чачка, број 14, од 14.јула 2018. године) у Члану 9, четвртом параграфу каже:

Власници, односно корисници породичних стамбених објеката дужни су да сами набаве најмање по једну типску пластичну канту за одлагање комуналног отпада, запремине 120 литара и да је сами одржавају.

Дакле, обавеза сваког домаћинства је да купи типску посуду за одлагање кућног смећа, што је предмет великог интересовања наших корисника услуга.

У претходном периоду је у оквиру пројеката типа “примарна селекција на месту настајања” и слично, предузеће дошло у посед одређеног броја типских, пластичних канти од 120 литара (плаве и зелене канте) што је подељено корисницима које су ови пројекти обухватали. Завршетком оваквих пројеката одређени број посуда је остао на залихама, па је наше предузеће уз реверс посуде издавало суграђанима, редовним платишама на коришћење. Разумљиво је да се корисници услуга који су били у поседу ових канти интересују да ли ће дотрајале и оштећене канте бити замењене, па стога и ова информација у том правцу.

Наше предузеће више не поседује на залихама типске канте, па се надамо да ће овом информацијом бити разјашњена настала дилема.

Добро је знати да је на градском подручју плански број посуда (зелене и плаве канте пвц) и нетипизираних посуда 0,08m3 око 15.000 комада, па би било нереално очекивати да наше предузеће изврши набавку овог броја канти и подели корисницима услуга, јер једноставно за то нема опредељена средства.

Као илустрацију структуре набавке основних средстава (канту у овом случају), могли би да дамо пример осталих јавних предузећа, рецимо ЈКП “Водовод” би било у обавези да својим корисницима обезбеди водомере, Електродистрибуција струјомере и тако даље, што није случај.  

У циљу благовременог информисања јавности, најављујемо реализацију Пројекта примарне сепарације отпада у Чачку, а у сарадњи са Градом, Министарством заштите животне средине и Програмом подршке развоју инфрастуктуре животне средине (ЕИСП2).

Потписивањем Меморандума о разумевању иницира се реализација поменутог пројекта, који се финанисра од стране Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) Европске комисије за 2017. годину (ИПА2017), Министарства и Шведске владе кроз ЕИСП2, у граду Чачку.

Општи циљ Пројекта је да се побошља квалитет живота грађана кроз подизање стандарда животне средине у Републици Србији приближно ниову Европске уније. Спецфични циљ је да се побеђша управљање комуналним отпадо у Граду Чачку у складу са стандардима ЕУ и српског законодавства.

У оквиру Имплементационог плана предвиђено је:

– Пласичних канти од 240l за рециклабилни отпад  15.160

– Пластични контејенери од 1,1m3 за рециклабилни отпад    392

– Пластични контејнер од  1,1m3 за стакло        248  

Са крајњим корисницима ће се закључивати посебни уговори, где ће бити дефинисане права и обавезе.

Реализацијом Пројекта примане сепарације би се знатно релаксирала потреба за набавком нових посуда, променила комунална слика града и подигао квалитет услуге изношења и депоновања смећа,  

ЈКП “Комуналац”     

Tags: No tags

Comments are closed.